Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН МИ АМАНТЕ ООД

 

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ


 1. "Потребител" е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн уебстраницата www.miamantehair.bg / www.miamantehair.com /
 2. "Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки, чрез заявка за закупуване на стоки без регистрация, чрез заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна поща
 3. "Услуги" са всички действия, осъществявани от МИ АМАНТЕ ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.
 4. „Електронен магазин” – настоящият уебсайт www.miamantehair.com , който предлага чрез електронна търговия козметични и други продукти и услуги.
 5. „Клиент” е всяко лице, което е осъществило или желае да осъществи поръчка чрез електронния магазин на уебсайта: miamantehair.com 

ІІ. СОБСТВЕНИК, АВТОРСКИ ПРАВА


 1. Съгласно ЗЗП ви предоставяме следната информация:

1.1. Собственик на електронния магазин и търговска  марка miamantehair.com e фирма МИ АМАНТЕ ООД София 1408, район Лозенец, ул. Свети Осий Кордобски, Жилищна Група Южен Парк, бл.113, офис 2, тел. +359 894 373 449, BG 204519279, office@miamantehair.com

1.2. Адрес на търговски обект:  гр. София п.к. 1330, бул. Никола Мушанов 116, етаж 2, офис 8

1.3. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

1.4. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български левове. Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС и не включват цена за доставка.  Цените за доставка са посочени отделно и представляват сумата за доставка на конкретната куриерска фирма, с която имаме сключен договор за доставки с наложен платеж.

1.5. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

 1. В съдържанието на електронния магазин miamantehair.com са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на МИ АМАНТЕ ООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин  miamantehair.com единствено за персонална употреба.
 2. Идентифициране на потребителя и неговите действия при ползването на електронния магазин miamantehair.com става чрез неговия IP адрес.

ІІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И ПАЗАРУВАНЕ


 1. Пазаруването чрез електронния магазин miamantehair.com се извършва по няколко начина

1.1 Регистрация на потребителя чрез създаване на потребителски профил. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Условия, след като се е запознал и с информацията в частта им относно защита на личните данни.

1.2 Пазаруване без регистрация. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Условия при всяка поръчка, както и запознаването с информацията в частта им относно защита на личните данни.

1.3 Поръчка, направена по телефона. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. За поръчки по телефона е единствено възможен метод на заплащане на стоките чрез наложен платеж. Приема се, че при осъществяване на поръчка по телефона, Клиентът предварително се е запознал с настоящите Общи условия, включително в частта им относно защита на личните данни. При необходимост, възможността да се запознае с настоящите Общи условия, включително в частта им относно защита на личните данни, се указва и обяснява на Клиента при осъществяване на поръчката по телефона. 

1.4 Закупуването на продуктите директно от адрес гр. София, ул. Никола Мушанов 116


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


 1. Успешно регистрираният потребител, както и този, който прави поръчка по телефона или поръчка чрез сайта на електронния магазин miamantehair.com, получава правото да поръчва предлаганите продукти и услуги или да ги отказва или рекламира по надлежния ред.
 2. Потребителят има право

2.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния магазин miamantehair.com по реда и условията, посочени в него

2.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка.

2.3. На доставка на заявения продукт/и или услуга, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.

 1. Потребителят е длъжен:

3.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред.

3.2. Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и подзаконови актове в страната и в европейските правила, включително като не предоставя лични данни на субекти на данни, различни от него самия.

3.3. Да спазва интернет-етиката и правилата при ползване на предоставяните от  МИ АМАНТЕ ООД продукти и услуги.

3.4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост, право на защита на лични данни и др.

3.5. Да уведомява незабавно МИ АМАНТЕ ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

3.6. Да не извършва злоумишлени действия.

 1. Електронният магазин miamantehair.com има право:

4.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.

4.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай miamantehair.com не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.

4.3. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.

4.4. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин miamantehair.com . Те остават собственост на МИ АМАНТЕ ООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

4.5. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен www.miamantehair.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на МИ АМАНТЕ ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, при съобразяване на приложимите правила относно защита на лчините данни, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;

4.6. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

 1. Електронният магазин miamantehair.com:

5.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

5.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите.

5.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на електронния магазин miamantehair.com. Ако в резултат на ползване на електронния магазин miamantehair.com, на продукти или услуги от него от ваша страна възникнат вреди, вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

5.4. Не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

5.5. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин miamantehair.com

5.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

 1. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на електронния магазин www.miamantehair.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за  МИ АМАНТЕ ООД.

 1. СТОКИ

 1. Продаваните стоки са собственост на МИ АМАНТЕ ООД.
 2. Клиентът вижда в сайта miamantehair.com единствено продуктите, които са налични към момента. Ако се случи клиент да направи поръчка за продукт, който не е наличен той бива веднага уведомяван по телефона

 1. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 1. Доставката на продукти с обща стойност над 100 лв. е за сметка на miamantehair.com
 2. Цената за доставка на поръчки под 100 лв. е 6 лв., независимо от броя на поръчаните продукти. Стандартно се използва услуга експресна доставка за следващия работен ден.
 3. Изисквания за доставки с фиксиран час се заплащат 2.40 лв. за пратки до 5 кг. Фиксираният час се тълкува +/- 15 минути. Първият възможен час за фиксиран час е 10 часа, крайният час е 16.30 часа
 4. Доставки се извършват само на територията на България и само след потвърждение от страна на потребителя. Представител на електронния магазин miamantehair.com се свързва по телефона с потребителя за потвърждение на поръчката и уточняване на деня и часа за доставка в работно време.
 5. Доставка до адрес се извършва с куриер  от понеделник до петък между 9.00 и 17 часа,  (събота до   14 часа.) . Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.
 6. Срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката. Фирма МИ АМАНТЕ ООД не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма.
 7. Поръчки, направени след 16.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки от събота и неделя се обработват в понеделник.
 8. Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.
 9. Поръчката се получава единствено от лицето, направило поръчката
 10. Ако стоката не бъде доставена поради различни причини при доставка на куриер, същият е задължен да посети обекта втори път в рамките на работния ден или на следващия работен ден. Повторното посещение се извършва след установен контакт по телефона между куриера и лицето, поръчител на стоката. Повторното посещение не се заплаща от клиентът.
 11. В случай на направено предварително плащане, и отказ на клиента да получи поръчката в срок от 7 дни се възстановява стойността на продуктите по посочен от клиента начин, като разходите по плащането са за сметка на клиента.
 12. Поради неспазване на установен от потребителя ден и час за доставка илив случай, че клиентът откаже да получи пратката си, а плащането е направено предварително, МИ АМАНТЕ ООД се задължава да възстанови стойността на продуктите, намалена със заплатената такса за доставка.
 13. Клиентът има право да откаже поръчка по всяко време.
 14. При сгрешен или липсващ продукт желаният от клиента такъв се изпраща на същия или следващия работен ден. Сгрешен продукт се заменя за сметка на МИ АМАНТЕ ООД. При сгрешен или липсващ продукт клиентът не заплаща допълнително такса за доставка.
 15. При определени промоции клиентът може да получи правото за безплатна доставкаи за поръчки, на стойност по-малки от 50 лв.
 16. Можете да върнете закупен продукт в 14-дневен срок от датата на закупуване с приложена касова бележка. Условието за връщане е продуктът да не е използван, в ненарушена опаковка и с етикети на производителя и вносителя. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Парите се възстановяват в 3-дневен срок от датата на получаване на продукта обратно при нас.

VII. НАЧИНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:


Плащане в брой:

-  чрез наложен палтеж на куриер, при доставка

Плащане по банков път:

При избиране на този метод, можете да извършите банков превод към сметка на miamantehair.bg  с юридическо лице - фирма Ми Аманте ООД. При извършване на поръчка ще получите писмо с нашите банкови данни. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на превода. При доставка на стоката не дължите нищо на куриера. При необходимост от възстановяване на частични или цялостни плащания на Потребителя от страна на МАГАЗИНА те се извършват по банков път по сметката, използвана от Потребителя или по начин допълнително уговорен между страните.


За плащания по банков път:

Получател: Ми Аманте ООД

Банка: УниКредит Булбанк

Банков код: UNCRBGSF

IBAN : BG88UNCR70001522889950

Валута: BGN

Основание за плащането: Номер на поръчката ДОСТАВКА

 

Плащане с банкова карта - през онлайн магазина, плащанията са оперирани от разплащателната система Stripe

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


 1. Предоставяне на лични данни

С цел закупуването на продукти или услуги от електронен магазин miamantehair.com, вие предоставяте ваши лични данни напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт и доставка на потребителя.  Електронният магазин miamantehair.com обработва вашите лични данни съгласно приетите от него Политика за защита на личните данни , настоящите Общи условия, както и въз основа на предвидените в приложимото законодателство за защита на личните данни основания, и при спазване на изискванията за такова обработване. 

 1. Електронният магазин miamantehair.com:

2.1. Както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уебсайт адреси. Подробна информация за този вид обработване на лични данни и за използваните на сайта на МИ АМАНТЕ ООД бисквитки може да откриете в нашата Политика за използване на бисквитки.

 1. Хипервръзки

miamantehair.com не поема никаква отговорност за съдържание, както и за начина, по който външни за МИ АМАНТЕ ООД сайтове и доставчици използват вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

 

 1. Данни при плащания с банкова карта

 

При плащания с банкова карта, Клиентите въвеждат директно своите данни в система, до която МИ АМАНТЕ ООД няма достъп и контрол.

 

 1. Правила за защита на личните данни

 

МИ АМАНТЕ ООД е приело вътрешни правила за защита на личните данни на клиентите на МИ АМАНТЕ ООД, сред които, но не само Политика за защита на личните данни на МИ АМАНТЕ ООД.

 

 1. Информационно изложение относо защита на личните данни

 

Настоящата част от Общите условия за ползване на услугите от МИ АМАНТЕ ООД предоставя подробна информация, свързана със защитата на личните данни за физическите лица при използването на онлайн услугите и при закупуването на продуктите, предоставяни от МИ АМАНТЕ ООД. Целта на настоящата част от Общите условия е да бъде уведомен Клиента какви лични данни за него обработва МИ АМАНТЕ ООД, причините, поради които ги обработва и предоставя на трети лица, колко дълго се съхраняват тези данни, какви са правата на Клиента във връзка със защита на неговите лични данни и как могат тези права да бъдат упражнени.

 

 1. Категории обработвани лични данни

 

МИ АМАНТЕ ООД събира и обработва по друг начин лични данни до степента, която е необходима в рамките на дейностите, извършвани от него, и с цел предоставяне на висококачествени услуги. При използване на уебсайта на МИ АМАНТЕ ООД, дружеството обработва следните категории лични данни:

 • идентифицираща информация: имена / име и фамилия;/ IP адрес;
 • информация за контакти: e-mail адрес; телефонен номер;
 • данни, свързани с навици и предпочитания: 

o данни, които са свързани със заявяване на продукти, предоставяни от МИ АМАНТЕ ООД (напр.: данни за предходни поръчки чрез уебсайта, чрез създаден потребителски профил);

o данни, събирани посредством браузване на Клиента на уебсайта на МИ АМАНТЕ ООД: МИ АМАНТЕ ООД използва за уебсайта си, и за предоставяне на предлаганите от него онлайн услуги, включително и при осъществяване на онлайн поръчки за предлаганите от МИ АМАНТЕ ООД продукти, т.нар. „бисквитки“. Тези файлове се съхраняват в диска на потребителя и запазват определени настройки и данни за комуникация със системата през браузъра. Някои от използваните от МИ АМАНТЕ ООД „бисквитки“ се изтриват след края на всяка сесия на браузъра (т.н. „бисквитки“ за отделни сесии). Други остават в устройството, с което е достъпена системата, и дават възможност за разпознаване на браузъра при следващо посещение (т. нар. постоянни „бисквитки“). Различните браузъри, в своите настройки, дават възможност на потребителите да въведат ограничения за използването и изтриването на „бисквитките“. Отказът или ограничаването на използване на „бисквитки“ може да възпрепятства използването на услугите, които МИ АМАНТЕ ООД предоставя онлайн. Повече информация можете на намерите в Политика за използване на бисквитки на МИ АМАНТЕ ООД;

 • лични данни, необходими за предприемане на стъпки по искане на Клиенти преди сключването на договор за поръчка на продукти;
 • други лични данни, каквито са или могат да станат необходими, за целите на използване на уебсайта за поръчки на продукти на МИ АМАНТЕ ООД и/или съпътстващите ги услуги, необходими за изпълнение на поръчките (напр: доставка).

 

 1. Основания и Цели на обработване на лични данни

 

МИ АМАНТЕ ООД обработва (събира, съхранява и използва) лични данни за Клиентите въз основа на някое от посочените по-долу основания и с оглед постигане на някоя от посочените по-долу цели:

 

 1. Изпълнение на правни задължения на МИ АМАНТЕ ООД 

 

МИ АМАНТЕ ООД обработва лични данни за Клиентите, за да изпълни правни задължения, свързани с предоставяните услуги, включително, но не само с: 

 

 • осъществяване на онлайн търговия; и

 

 • отговор на официално запитване от надлежно оправомощен публичен или съдебен орган.

 

 1. Изпълнение на договор, сключен с или в полза на Клиентите, или за предприемане стъпки по искане на физически лица, субекти на данните, преди сключването на договор 

 

МИ АМАНТЕ ООД обработва лични данни за сключване и изпълнение на договори за онлайн поръчка и продажба на продуктите, предлагани от Дружеството, както и за изпълнение на правата и задълженията съгласно настоящите Общи условия, както и за да предостави информация по отношение на услугите, към които потенциални Клиенти са заявили, че имат интерес (напр. получаване на потвърждение по имейл или телефон за успешна поръчка), както следва:

 

 • установяване на отношения с нови Клиенти;
 • сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договори;
 • осъществяване на комуникация с Клиенти.

 

 1. Цели, свързани с легитимните интереси на МИ АМАНТЕ ООД, както следва:

 

 • вътрешна отчетност;
 • събиране на вземания; и
 • дейности по извършване на проверка при връщане на закупени продукти или отказ от направена поръчка.

 

Ако се наложи МИ АМАНТЕ ООД да извършва допълнителнително обработване за цели, различни от посочените по-горе в настоящата част на Общите условия, МИ АМАНТЕ ООД ще информира Клиентите, когато е необходимо получаването на тяхното съгласие за това.

 

Поради естеството на очертания по-горе вид и обем на събираните при ползване на уебсайта на МИ АМАНТЕ ООД лични данни, в случай на непредоставяне на някои или всички от тях, МИ АМАНТЕ ООД може да се окаже в невъзможност да предостави заявената поръчка или услуга.

 1. Категории получатели на личнни данни

С цел изпълнение на гореспоменатите цели, МИ АМАНТЕ ООД може да разкрива лични данни на Клиентите на следните категории получатели:

 • доставчици на услуги, които осъществяват услуги от името на МИ АМАНТЕ ООД при или с цел използване на уебсайта на МИ АМАНТЕ ООД;
 • независими агенти или посредници (дистрибутори);
 • търговски партньори при или с цел използване на уебсайта на МИ АМАНТЕ ООД за осъществяване на поръчки (куриерски фирми, пощенски оператор и др.);
 • публични или съдебни органи, при поискване, в и до обема, разрешен съгласно закона;
 • други администратори, от името на които МИ АМАНТЕ ООД може да обработва лични данни или които се явяват съвместни администратори с МИ АМАНТЕ ООД;
 • лица, предоставящи услуги по предоставяне и поддържане на оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка (включително съхранение) на лични данни, за отчитане на разплащания и др.
 1. Предване на лични данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)

МИ АМАНТЕ ООД може да осъществява международно предаване на данни, произхождащи от ЕИП, когато Европейската комисия е признала дадена държава извън ЕИП като осигуряваща адекватно ниво на защита на данните.

 

За предавания към страни извън ЕИП, чието ниво на защита не е признато от Европейската комисия, МИ АМАНТЕ ООД ще се позовава или на определена дерогация, приложима към конкретната ситуация, съгласно Регламента, или ще прилага някоя от гаранциите, предвидени от приложимото законодателство.

 

В останалите случаи, за предаване на лични данни извън ЕИП, това се осъществява въз основа на изрично съгласие на Клиентите за предлаганото предаване на данни, получено при спазване на изискванията на Регламента за това.

 

 1. Периоди на съхранение на лични данни

 

МИ АМАНТЕ ООД запазва лични данни за Клиентите за по-дългия измежду периодите, необходими или за спазване на приложимите закони и подзаконови нормативни актове, или друг период съгласно изискванията, приложими към дейността на МИ АМАНТЕ ООД. Обработването на лични данни се основава на принципа за свеждане на данните до минимум, в зависимост от и за целите на направените от Клиентите поръчки. Част от данните могат да се съхраняват и след завършване на заявената от Клиента поръчка за целите на изпълнение на законови задължения на МИ АМАНТЕ ООД или за целите на легитимните интереси на дружеството.

 

 1. Права на субектите във връзка със защита на личните данни

 

В съответствие с приложимите регулаторни изисквания, Клиентът имат право на: 

 

 • информация, при събиране на личните данни от него или от трети страни;

 

 • право на достъп до неговите лични данни и по-конкретно: (i). потвърждение дали лични данни за него се обработват от МИ АМАНТЕ ООД; (ii). предоставяне на достъп до данните чрез копие от данните, които са в процес на обработване, както и информация относно целите на обработването; категориите лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни; сроковете за съхранение на личните данни; съществуването на право на коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, или на възражение срещу обработването; правото на жалба до Надзорен орган (който в Република България е КЗЛД); източниците на лични данни; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

 

 • право на коригиране – да изисква коригирането или попълването на личните му данни, ако същите са неточни или непълни;

 

 • право на изтриване на личните данни, когато са налице предвидените в приложимото законодателство основания;

 

 • право на ограничаване на обработването;

 

 • право на преносимост на данните;

 

 • право на възражение;

 

 • правото му да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици или по друг начин го засяга в съществена степен;

 

 • даване, промяна или оттегляне на съгласие за обработване на лични данни, когато основание за обработването е негово съгласие.

 

Клиентите могат да упражнят своите права чрез подаване на писмено заявление до МИ АМАНТЕ ООД, по един от следните начини:

 

 • по електронна поща до посочения по-горе имейл адрес на Дружеството чрез квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

 

 • по пощата до адреса за контакти с клиенти на Дружеството с изпращането на нотариално заверено заявление с цел осигуряване идентификация на заявителя. В случаите, когато заявлението се подава от законен представител на заявителя, или чрез упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител на заявителя, заявленитето също следва да съдържа нотариално удостоверен подпис на подписалото се от името на заявителя лице.

 

 1. Изменения на правилата за защита на личните данни

 

МИ АМАНТЕ ООД информира Клиентите за каквито и да е съществени изменения на тези Общи условия, включително в частта им относно защита на личните данни, чрез своя уебсайт или чрез други обичайни канали за комуникация.

 

 1. Данни за контакт в случай на въпроси във връзка със защита на личните данни

 

В случай на въпроси, свързани с обработването на лични данни съгласно настоящите Общи условия, Клиентите могат да се свържат с МИ АМАНТЕ ООД на имейл адреса на Дружеството: office@miamantehair.com , което ще разгледа тяхното запитване 

 

За повече информация можете да се запознаете с нашата Политика за защита на личните данни на МИ АМАНТЕ ООД.